84. Hu Chen #*, Songtao Cai #, Jianxin Luo , Xiaohu Liu , Lijuan Ou , Qingwen Zhang ,Bo Liedberg *, Yi Wang *, Colorimetric biosensing assays based on gold nanoparticles functionalized/combined with non-antibody recognition elementsTrAC Trends in Analytical Chemistry , 2024, 173, 117654. [pdf]
83. Wenjun Li, Hu Chen, Qi Xu, Degui Yang, Chunyang Zhang, Songtao Cai, Yi Wang*, Jianxin Luo*, Waste treatment by waste: High-value utilization of superabsorbent polymer in disposable diapers as efficient adsorbent for heavy metalSeparation and Purification Technology, 2024, 340, 126819.
82. Danfeng Jiang#, Yajie Zhu#, Zhe Sun, Zhelei Zhu, Qian He, Xi Huang, Ying Yang, Yuancai Ge, Qingwen Zhang, Yi Wang*, A silver nanowires@Prussian blue composite aerogel-based wearable sensor for noninvasive and dynamic monitoring of sweat uric acid, Chemical Engineering Journal, 2024, 15022.
81. Xiaohu Liu#, Ying Ye#, Yuancai Ge, Jia Qu*, Bo Liedberg*, Qingwen Zhang*, Yi Wang*, Smart Contact Lenses for Healthcare Monitoring and TherapyACS Nano, 2024, 18, 9, 6817-6844. 10.1021/acsnano.3c12072.
80. Chengde Wang#, Liping Huang#, Shanshan Wang, Lihao Wu, Yi Wang*, Jun Dong*, A distinction of gliomas at cellular and tissue level by surface-enhanced Raman scattering spectroscopyChinese Chemical Letters, 2024, 35 (5), 109383.79. Danfeng Jiang, Tao Liu, Zhenyu Chu, Yi Wang*, Advances in nanostructured material-based non-enzymatic electrochemical glucose sensorsAnalytical Methods, 2023,doi.org/10.1039/D3AY01664A.
 
 
78. Songtao Cai, Jinman Wu, Yaokun Mo, Yuxuan Dai, Peng Liu, Jianxin Luo, Chunyan Zhang, Yifei Liu, Jianjun Liu, Qingwen Zhang, Fuming Du, Yi Wang, Hu Chen, Supramolecular Fe3O4-gluconic acid@ β-cyclodextrin magnetic composite: green synthesis using sucrose and application in removal of p-nitrophenolJournal of Environmental Chemical Engineering, 2023, 111503.

77. Haoman Chen, Hui Ye, Fanxuan Chen, Yi Shi, Jiahe Li, Yuhang Li, Chaoyi Wei, Chengxi Zhang, Jinhao Jin, Quanyue Zhang, Shuo Pan, Dong Chen, Shichao Quan, Xiaowei Xu, Zongxing Yang, Lijun Xu, Yungui Zhang, Yi Wang, Yunlong Zhou, Ou Liu, Xiaoming Jiang, Liyu Liu, Qingzu He, Xiaoqu Hu, Jingye Pan, Jianwei Shuai, Feifei Su, Revolutionizing Infection Risk Scoring: An Ensemble “From Weak to Strong” Deduction Strategy and Enhanced Point‐of‐Care Testing ToolsAdvanced Intelligent Systems, 2023, 2300224.
76. Yuancai Ge#, Ying Yang#Yajie Zhu, Meiling Yuan, Liangbin Sun, Danfeng Jiang, Xiaohu Liu, Qingwen Zhang, Jingyi Zhang*, Yi Wang*, 2D TiS2-Nanosheet-Coated Concave Gold Arrays with Triple-Coupled Resonances as Sensitive SERS Substrates, Small, 2023, doi.org/10.1002/smll.202302410.

75. Yu Cai, Liping Huang, Weijian Sun, Changshun Xu, Xueqian Ren, Ying Ye, Yajie Zhu, Liangbin Sun, Danfeng Jiang, Qingwen Zhang, Yi Wang*, Noninvasive analysis of exhaled breath for gastric cancer diagnosis using paper-based smartphone nano-optoelectronic nosesSensors and Actuators B: Chemical, 2023, 381, 133411. doi.org/10.1016/j.snb.2023.133411
74. Kang Li, Ying Yang, Changshun Xu, Ying Ye, Liping Huang, Liangbin Sun, Yu Cai, Wenjing Zhou, Yuancai Ge, Yang Li, Qingwen Zhang, Yi Wang*, Xiaohu Liu*, Vertical gold nanowires-based surface-enhanced Raman scattering for direct detection of ocular bacteria, Sensors and Actuators B: Chemical, 2023, 380, 133381. doi.org/10.1016/j.snb.2023.133381
72. Qingwen Zhang#, Yang Li#, Qianqian Hu, Ruifeng Xie, Wenjing Zhou, Xiaohu Liu*, Yi Wang*,Smartphone Surface Plasmon Resonance Imaging for the Simultaneous and Sensitive Detection of Acute Kidney Injury Biomarkers with Noninvasive Urinalysis, Lab on a Chip, 2022, 22, 4941-4949. DOI: 10.1039/D2LC00417H.
71. Danfeng Jiang#, Xiangjun Huang#, Qingwen Zhang, Yuancai Ge, Ying Ye, Changshun Xu, Yu Cai, Yajie Zhu, Meiling Yuan, Xiaohu Liu, Shengying Cai, Jiawei Zhu*, Yi Wang*,A miniaturized electrochemical device based on the nitrogen, carbon-codoped bimetal for real-time monitoring of acetaminophen and dopamine in urine, Biosensors and Bioelectroncis, 2022, 114773. doi.org/10.1016/j.bios.2022.114773.

70. Tianao Li, Tao Sui, Bingyu Wang, Kun Xu, Sheng Zhang, Xiaojian Cao, Yi Wang*, Weiping Qian*, Jian Dong*, Ultrasensitive Acetylcholinesterase detection based on a surface-enhanced Raman scattering lever strategy for identifying nerve fibersTalanta, 2022, 123867.DOI:10.1016/j.talanta.2022.123867
69. Xueqian Ren, Liping Huang, Chengde Wang, Yuancai Ge, Kaili Zhang, Danfeng Jiang, Xiaohu Liu, Qingwen Zhang*, Yi Wang*, Urinary Analysis Based on Surface-Enhanced Raman Scattering for the Noninvasive Screening of Lung Cancer, Engineered Regeneration, 2022, 3, 387-396. DOI: 10.1016/j.engreg.2022.08.004. [pdf]
68. Yang Wang*, Xin Sun, Yi Wang, Synthesis of pH-responsive covalent organic frameworks nanocarrier for plumbagin deliveryRSC Advances, 2022, 12, 16046-16050.https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2022/ra/d2ra03127b [pdf]
67. Liping Huang, Yajie Zhu, Changshun Xu, Yu Cai, Yongdong Yi, Kang Li, Xueqian Ren, Danfeng Jiang, Yuancai Ge, Xiaohu Liu, Weijian Sun*, Qingwen Zhang*, Yi Wang*, Noninvasive Diagnosis of Gastric Cancer Based on Breath Analysis with a Tubular Surface-Enhanced Raman Scattering Sensor, ACS Sensors, 2022, 7, 1439-1450. [pdf]
https://doi.org/10.1021/acssensors.2c00146.
http://www.wiucas.ac.cn/progress/2022/1268.html

66. Danfeng Jiang, Changshun Xu, Qingwen Zhang, Ying Ye, Yu Cai, Kang Li, Yang Li, Xiangjun Huang, Yi Wang*, In-situ preparation of lactate-sensing membrane for the noninvasive and wearable analysis of sweat, Biosensors and Bioelectronics, 2022, 114303. [pdf]
https://doi.org/10.1016/j.bios.2022.114303. 
分析化学方法https://mp.weixin.qq.com/s/DKDdXgAc9aIZL5TKjLSn8w


65. Yuancai Ge#, Fei Wang#, Ying Yang, Yi Xu, Ying Ye, Yu Cai, Qingwen Zhang, Shengying Cai, DanFeng Jiang, Xiaohu Liu, Bo Liedberg, Jian Mao*, Yi Wang*, Atomically Thin TaSe2 Film as a High‐Performance Substrate for Surface‐Enhanced Raman Scattering, Small, 2022, 2107027. [pdf]
https://doi.org/10.1002/smll.202107027

 

64. Ying Ye#, Yuancai Ge#, Qingwen Zhang, Yu Cai, Kang Li, Yang Li, Ruifeng Xie, Changshun Xu, Danfeng Jiang, Jia Qu*, Xiaohu Liu*, Yi Wang*, Smart Contact Lens with Dual-sensing Platform for Monitoring Intraocular Pressure and Matrix Metalloproteinase-9, Advanced Science, 2022, 2104738. [pdfhttps://doi.org/10.1002/advs.202104738.
高分子科技:https://mp.weixin.qq.com/s/-eyENHMMcHdQYQo2G-pXZA
中国聚合物网:http://www.polymer.cn/sci/kjxw19333.html
温州医科大学:http://news.wmu.edu.cn/show/2/33715.html
温州医科大学附属眼视光医院:
https://www.wzeye.cn/xww/news/show-46835.html63. Shengying Cai, Changshun Xu, Danfeng Jiang, Meiling Yuan, Qingwen Zhang*, Zhaoling Li*, Yi Wang*, Air-permeable electrode for highly sensitive and noninvasive glucose monitoring enabled by graphene fiber fabrics, Nano Energy2022, 106904. [pdf]
 https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.106904
高分子科技:https://mp.weixin.qq.com/s/52yfGivN9d5e5_abnWJOWA
中国聚合物网:http://www.polymer.cn/sci/kjxw19085.html

62. Changshun Xu#, Danfeng Jiang#, Yuancai Ge, Liping Huang, Yang Xiao, Xueqian Ren, Xiaohu Liu, Qingwen Zhang*, Yi Wang*, A PEDOT:PSS Conductive Hydrogel Incorporated with Prussian Blue Nanoparticles for Wearable and Noninvasive Monitoring of Glucose, Chemical Engineering Journal, 2022, 431, 134109.[pdfhttps://doi.org/10.1016/j.cej.2021.134109
高分子科技:https://mp.weixin.qq.com/s/Q8XrkmF6GzqFBipTRaZqSg
中国聚合物网:http://www.polymer.cn/sci/kjxw19016.html
X-mol:https://www.x-mol.com/paper/1470492016469647360?adv

https://zhuanlan.zhihu.com/p/446822419
https://new.qq.com/omn/20211214/20211214A0B72V00.html
https://www.163.com/dy/article/GR7A813Q0532L2W4.html
https://min.news/en/tech/272b2e7f5aee92fd1091edc6ea1f46ee.html
61. Xueqian Ren, Qingwen Zhang, Jinglei Yang, Xinjuan Zhang, Xueming Zhang, Yating Zhang, Liping Huang, Changshun Xu, Yuancai Ge, Hao Chen,* Xiaohu Liu,* and Yi Wang*,Dopamine Imaging in Living Cells and Retina by Surface-Enhanced Raman Scattering Based on Functionalized Gold Nanoparticles, Analytical Chemistry, 2021, 93, 31, 10841–10849.[pdf]
https://mp.weixin.qq.com/s/Fm0TbAhuSePaOwKjGR-gdQ
http://www.wiucas.ac.cn/progress/2021/974.html


60. Yuling Chen, Yao Xie, Xin Sun, Yang Wang*, Yi Wang*, Tunable construction of crystalline and shape-tailored Co3O4@TAPB-DMTP-COF composites for the enhancement of tert-butylhydroquinone electrocatalysis, Sensors and Actuators B: Chemical , 2021, 331,129438[pdf]
59. Xin Sun, Na Wang, Yao Xie, Huacong Chu, Yang Wang*, Yi Wang*, In-situ anchoring bimetallic nanoparticles on covalent organic framework as an ultrasensitive electrochemical sensor for levodopa detection, Talanta, 2021, DOI: 10.1016/j.talanta.2020.122072.[pdf]
58. Yao Xie, Yuling Chen, Xin Sun, Yang Wang*, Yi Wang*, Conducting polymer engineered covalent organic framework as a novel electrochemical amplifier for ultrasensitive detection of acetaminophen, Chinese Chemical Letters, 2021, 32(6):2061-2065.[pdf]
57. X. Liu, Q.Zhang, W. Knoll*, B. Liedberg*, Y. Wang*, Rational Design of Functional Peptide-Gold Hybrid Nanomaterials for Molecular Interactions. Advanced Materials. 2020, 2000866.[pdf]
https://www.x-mol.com/news/462756
http://www.cailiaoniu.com/208390.html

56. D. Jiang, Q. Zhang, C. Xu, Y. Ge, L. Huang, X. Ren, Y. Wang,* Facile preparation of a hollow core-shell nanocomposite for the ultrasensitive sensing of glucose, Sensors and Actuators B: Chemical, 2020, 320, 128500.[pdf]
55. Q. Zhang, D. Jiang, C. Xu, Y. Ge, X. Liu, Q. Wei, L. Huang, X. Ren, C. Wang,* Y. Wang,* Wearable electrochemical biosensor based on molecularly imprinted Ag nanowires for noninvasive monitoring lactate in human sweat, Sensors and Actuators B: Chemical, 2020, 320, 128325.[pdf]
54. Q Qian, Y Wang, M Zhang, L Chen, J Feng, Y Wang*, Y Zhou*, Ultrasensitive paper-based polyaniline/graphene composite strain sensor for sign language expression, Composites Science and Technology, 2019, 181, 107660.[pdf]
53. HT Zheng, HL Bui, S Chakroborty, Y Wang*, CJ Huang*, PEGylated metal-phenolic networks for antimicrobial and antifouling properties, Langmuir, 2019, 35, 8829-8839.[pdf]

52. Zhao R., Fu G., Chen Z., Tang Y.*, Wang Y.*, Huang S.* A novel strategy for the synthesis of hollow Pt–Cu tetradecahedrons as an efficient electrocatalyst toward methanol oxidation, CrystEngComm, 2019, 21, 1903-1909.[pdf]
51. Y Su, S Yuan, D Ning, Q Zhang, W Han, Y Wang*, The template‐free synthesis of CuO@ CeO2 nanospheres: facile strategy, structure optimization, and enhanced catalytic activity toward CO oxidation, European Journal of Inorganic Chemistry, 2018, 2927-2934.[pdf]
50. P. Chen, X. Liu, N.T. Tran, JCS. Ho, Y. Wang, D. Aili, B. Liedberg*, Nanoplasmonic Sensing from the Human Vision Perspective, Analytical Chemistry, 2018, 90, 7, 4916-4924.[pdf]

49. Zhang J, Khan I, Zhang Q, Liu X, Dostalek J, Liedberg B*, Wang Y,* Lipopolysaccharides detection on a grating-coupled surface plasmon resonance smartphone biosensor Biosensors and Bioelectronics 2018, 99, 312-317.[pdf]
48. Z Xie, Z Cao, Y Liu, Q Zhang, J Zou, L Shao*, Y Wang*, J He, M Li*, Highly-sensitive optical biosensor based on equal FSR cascaded microring resonator with intensity interrogation for detection of progesterone molecules Optics Express 2017, 25 (26), 33193-33201. [pdf]
47. Zhang Q., Wu L., Wong T.I., Zhang J., Liu X., Zhou X*., Bai P., Liedberg B., Wang Y.,* Surface plasmon-enhanced fluorescence on Au nanohole array for prostate-specific antigen detection, International Journal of Nanomedicine, 2017, 12, 2307-2314. [pdf]
46. R. Zhao, Z. Liu, M. Gong, Q. Zhang, X. Shi, Y. Hu, W. Qi, Y. Tang*, Y. Wang,* Ethylenediamine-tetramethylene phosphonic acid assisted synthesis of palladium nanocubes and their electrocatalytic application for formic acid oxidation. Journal of Solid State Electrochemistry 2017, 21:1297–1303.[pdf]
45. Q Yao, Z Ye, L Sun, Y Jin, Q Xu, M Yang, Y Wang, Y Zhou, J Ji, H Chen*, B Wang*,Bacterial infection microenvironment-responsive enzymatically degradable multilayer films for multifunctional antibacterial properties, Journal of Materials Chemistry B 2017, 5 (43), 8532-8541.[pdf]
44. MB Haddada, D Hu, M Salmain, L Zhang, C Peng, Y Wang, B Liedberg, Souhir Boujday*Gold nanoparticle-based localized surface plasmon immunosensor for staphylococcal enterotoxin A (SEA) detection, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2017, 1-8.[pdf]
43. NT Tran, A Li, P Chen, Y Wang, S Li, B Liedberg*, Gold mesoflowers with a high density of multilevel long sharp tips: synthesis and characterization, Journal of Materials Chemistry C 2017, 5 (20), 4884-4891.[pdf]
42. Q. Wang, J. Huang, H. Li*, A. Zhao, Y. Wang, K.-Q. Zhang, H.-T. Sun, Y. Lai*, Recent advances on smart TiO2 nanotube platforms for sustainable drug delivery applications. International Journal of Nanomedicine 2017; 12: 151–165.[pdf]
41. C.-T. Yang, L. Wu, X.H. Liu, N.T. Tran, P. Bai, B. Liedberg*, Y. Wang,* B. Thierry,* Exploiting surface plasmon enhanced light scattering for the design of ultrasensitive biosensing modality. Analytical Chemistry 2016, 88 (23), 11924–11930.[pdf]
https://www.x-mol.com/news/5304

40. X.H. Liu,# Y. Wang,# P. Chen, A. McCadden, A. Palaniappan, J. Zhang, B. Liedberg*, Peptide functionalized gold nanoparticles with optimized particle size and concentration for colorimetric assay development - detection of cardiac troponin I. ACS Sensors 2016, 1 (12), 1416-1422.[pdf]
39. Y. Wang,* L. Wu, T.I. Wong, M. Bauch, Q. Zhang, J. Zhang, X. Liu, X. Zhou, P. Bai, J. Dostalek*, B. Liedberg*, Directional fluorescence emission co-enhanced by localized and propagating surface plasmons for biosensing. Nanoscale 2016, 8: 8008-8016.[pdf]
38.   Y. Wang, X. Liu, P. Chen, N.T. Tran, J. Zhang, W.S. Chia, S. Boujday, B. Liedberg,* Smartphone spectrometer for colorimetric biosensing. Analyst 2016, 141: 3233-3238.[pdf]

37. Q. Wang, J.-Y. Huang, H.-Q. Li, Z. Chen, A.Z.-J. Zhao, Y. Wang, K.-Q. Zhang, H.-T. Sun, S.S. Al-Deyab, Y.-K. Lai*, TiO2 nanotube platforms for smart drug delivery: a review. International Journal of Nanomedicine 2016, 11: 4819.[pdf]
36. Y. Su, L. Dai, Q. Zhang, Y. Li, J. Peng, R.a. Wu*, W. Han, Z. Tang, Y. Wang,* Fabrication of Cu-Doped CeO2 Catalysts with Different Dimension Pore Structures for CO Catalytic Oxidation. Catalysis Surveys from Asia 2016, 20: 231-240.[pdf]
35. B. Wang*, Q. Xu, Z. Ye, H. Liu, Q. Lin, K. Nan, Y. Li, Y. Wang, L. Qi, H. Chen*, Copolymer Brushes with Temperature-triggered, Reversibly Switchable Bactericidal and Antifouling Properties for Biomaterial Surfaces. ACS Applied Materials & Interfaces 2016, 8: 27207-27217.[pdf]
34. A. Patra, T. Ding, G. Engudar, Y. Wang, M.M. Dykas, B. Liedberg, J.C.Y. Kah*, T. Venkatesan*, C.L. Drum*, Component‐Specific Analysis of Plasma Protein Corona Formation on Gold Nanoparticles Using Multiplexed Surface Plasmon Resonance. Small 3016, 12: 1174-1182.[pdf]
33. H. Chen, J. Huang, P. Alagappan, Y. Wang, B. Liedberg, M. Platt*, A.I.Y. TOK*, A review on electronic bio-sensing approaches based on non-antibody recognition elements. Analyst 2016, 141, 2335-2346.[pdf]

32. H. Chen, T.K. Choo, J. Huang, Y. Wang, Y. Liu, M. Platt, A. Palaniappan, B. Liedberg, A.I.Y. Tok*, Label-free electronic detection of interleukin-6 using horizontally aligned carbon nanotubes. Materials & Design 2016, 90: 852-857.[pdf]

Before 2016

31. J. Zhang,# Y. Wang*,# T.I. Wong, X. Liu, X. Zhou, B. Liedberg*, Electrofocusing-enhanced localized surface plasmon resonance biosensors. Nanoscale 2015, 7: 17244-17248.[pdf]

30. H.Y. Song, T.I. Wong, A. Sadovoy, L. Wu, P. Bai, J. Deng, S. Guo, Y. Wang, W. Knoll, X. Zhou*, Imprinted gold 2D nanoarray for highly sensitive and convenient PSA detection via plasmon excited quantum dots. Lab on a Chip 2015, 15: 253-263.[pdf]
29. A. Palaniappan*, J.A. Cheema, D. Rajwar, G. Ammanath, X.Liu, L.S. Koon, Y. Wang, U.H. Yildiz, B. Liedberg*, Polythiophene derivative on quartz resonators for miRNA capture and assay. Analyst 2015, 140: 7912-7917.[pdf]
28. H. He, L. Zhou,* Y. Wang,* C. Li, J. Yao, W. Zhang, Q. Zhang, M. Li, H. Li, W.-f. Dong, Detection of trace microcystin-LR on a 20MHz QCM sensor coated with in situ self-assembled MIPs. Talanta 2015, 131: 8-13.[pdf]
27. H. Chen, S.K. Lim, P. Chen, J. Huang, Y. Wang, A. Palaniappan, M. Platt, B. Liedberg*, A.I.Y. Tok*, Reporter-encapsulated liposomes on graphene field effect transistors for signal enhanced detection of physiological enzymes. Physical Chemistry Chemical Physics 2015, 17: 3451-3456.[pdf]
26. X. Zhou*, T.I. Wong, H.Y. Song, L. Wu, Y. Wang, P. Bai, D.-H. Kim, S.H. Ng, M.S. Tse, W. Knoll, Development of Localized Surface Plasmon Resonance-Based Point-of-Care System. Plasmonics 2014, 9: 835-844.[pdf]
25. Q. Zhang, L. Jing, J. Zhang, Y. Ren, Y. Wang, Y. Wang,* T. Wei,* B. Liedberg, Surface plasmon resonance sensor for femtomolar detection of testosterone with water-compatible macroporous molecularly imprinted film. Analytical Biochemistry 2014, 463: 7-14.[pdf]
24. Y. Wang, X. Liu, J. Zhang, D. Aili, B. Liedberg,* Time-resolved botulinum neurotoxin A activity monitored using peptide-functionalized Au nanoparticle energy transfer sensors. Chemical Science 2014, 5: 2651-2656.[pdf]
23. W. Niu, L.T. Su, R. Chen, H. Chen, Y. Wang, A. Palaniappan, H. Sun, A.I.Y. Tok,* 3-Dimensional photonic crystal surface enhanced upconversion emission for improved near-infrared photoresponse. Nanoscale 2014, 6: 817-824.[pdf]
22. X. Liu, Y. Wang, P. Chen, Y. Wang, J. Zhang, D. Aili,* B. Liedberg,* Biofunctionalized Gold Nanoparticles for Colorimetric Sensing of Botulinum Neurotoxin A Light Chain. Analytical Chemistry 2014, 86: 2345-2352.[pdf]
21. Q. Zhang, Y. Wang,* A. Mateescu, K. Sergelen, A. Kibrom, U. Jonas, T. Wei, J. Dostalek,Biosensor based on hydrogel optical waveguide spectroscopy for the detection of 17β-estradiol. Talanta 2013, 104: 149-154.[pdf]
20. T.I. Wong, S. Han, L. Wu, Y. Wang, J. Deng, C.Y.L. Tan, P. Bai, Y.C. Loke, X. Da Yang, M.S. Tse,S H Nge, X Zhou*. High throughput and high yield nanofabrication of precisely designed gold nanohole arrays for fluorescence enhanced detection of biomarkers. Lab on a Chip 2013, 13: 2405-2413.[pdf]
19. Y. Wang,* L. Wu, X. Zhou,* T.I. Wong, J. Zhang, P. Bai, E.P. Li, B. Liedberg, Incident-angle dependence of fluorescence enhancement and biomarker immunoassay on gold nanohole array. Sensors and Actuators B: Chemical 2013, 186: 205-211.[pdf]
18. Y. Wang, W. Knoll, J. Dostalek,* Bacterial pathogen surface plasmon resonance biosensor advanced by long range surface plasmons and magnetic nanoparticle assays. Analytical Chemistry 2012, 84: 8345-8350.[pdf]
17. A. Mateescu, Y. Wang, J. Dostalek,* U. Jonas,* Thin hydrogel films for optical biosensor applications. Membranes 2012, 2: 40-69.[pdf]

16. Y. Wang, J. Dostalek,* W. Knoll, Magnetic nanoparticle-enhanced biosensor based on grating-coupled surface plasmon resonance. Analytical Chemistry 2011, 83: 6202-6207.[pdf]

15. Y. Wang, J. Dostalek *, W. Knoll, Long Range Surface Plasmon Resonance Bacterial Pathogen Biosensors with Magnetic Nanoparticles. Biophotonics, 2011.[pdf]

14. Y. Wang, C.-J. Huang, U. Jonas, T. Wei, J. Dostalek,* W. Knoll, Biosensor based on hydrogel optical waveguide spectroscopy. Biosensors and Bioelectronics 2010, 25: 1663-1668.[pdf]

13. E.-K. Sinner, S. Ritz, Y. Wang, J. Dostálek, U. Jonas, W. Knoll,* Molecularly controlled functional architectures. Materials Today 2010, 13: 46-55.[pdf]

12. Y. Wang, J. Dostalek *, W. Knoll, Magnetic Nanoparticle-enhanced Surface Plasmon Resonance Biosensor. Proc. Eurosensors XXIV, 2010.[pdf]

11. Y. Wang, J. Dostálek,* W. Knoll, Long range surface plasmon-enhanced fluorescence spectroscopy for the detection of aflatoxin M 1 in milk. Biosensors and Bioelectronics 2009, 24: 2264-2267.[pdf]

10. Y. Wang, A. Brunsen, U. Jonas, J. Dostalek,* W. Knoll, Prostate specific antigen biosensor based on long range surface plasmon-enhanced fluorescence spectroscopy and dextran hydrogel binding matrix. Analytical Chemistry 2009, 81: 9625-9632.[pdf]
9. Y. Wang, W. Qian,* Y. Tan, S. Ding, A label-free biosensor based on gold nanoshell monolayers for monitoring biomolecular interactions in diluted whole blood. Biosensors and Bioelectronics 2008, 23: 1166-1170.[pdf]
8. W. Knoll,* A. Kasry, F. Yu, Y. Wang, A. Brunsen, J. DostALek, New concepts with surface plasmons and nano-biointerfaces. Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials 2008, 17: 121-129.[pdf]

7. Y. Wang, W. Qian,* Y. Tan, S. Ding, H. Zhang, Direct electrochemistry and electroanalysis of hemoglobin adsorbed in self-assembled films of gold nanoshells. Talanta 2007, 72: 1134-1140.[pdf]

6. A. Jing, Y. Tan, Y. Wang, S. Ding, W. Qian,* Interfacial Construction of Gold Nanoshells on 3-Aminopropyl Triethoxysilane Modified ITO Electrode Surface for Studying Cytochrome b562 Electrochemistry. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 2007, 7: 440-446.[pdf]
5. Y. Wang, Y. Tan, S. Ding, L. Li, W. Qian,* Fabrication and Characterization of Multishell Structures Based on Au and SiO~ 2. Acata Chimica Sinica-Chinese Edition 64: 2291 (2006). (JCR四区, IF:1.843)[pdf]

4. Y. Tan, W. Qian,* S. Ding, Y. Wang, Gold-nanoparticle-infiltrated polystyrene inverse opals: A three-dimensional platform for generating combined optical properties. Chemistry of Materials 2006, 18: 3385-3389.[pdf]
3. Y. Tan, S. Ding, Y. Wang, A. Jing, W. Qian,* Regenerating optical properties of individual gold nanoparticles in alcoholic solvents without any surfactant. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 2006, 6: 262-264.
2. S. Ding, W. Qian,* Y. Tan, Y. Wang, In-situ incorporation of gold nanoparticles of desired sizes into three-dimensional macroporous matrixes. Langmuir 2006, 22: 7105-7108. [pdf]

1. Y. Tan, S.H. Ding, Y. Wang, W.P. Qian,* Fabrication of Gold Nanoshells and Their Potential Applications to Biology. Acta Chimica Sinica 2005, 63: 929-933. [pdf]PATENTS
 • 9. Yi Wang, Liping Huang, Qingwen Zhang, a surface enhanced Raman scattering substrate material for gas detection and its preparation method, 201911134624.1
 • 8. Yi Wang, Qingwen Zhang, a wearable lactic acid biosensor patent application No.: 201920817423.0
 • 7. Qingwen Zhang, Yi Wang, a wearable lactic acid detection device and its preparation method, patent application No.: 201910473541.9
 • 6. Ruopeng Zhao, Yi Wang, Qingwen Zhang, Yongqi Hu, Weiye Qi, a Pt nanocrystalline supported 3D graphene and its preparation method, patent application No.: 201810867671.6
 • 5. Yi Wang, Yongqi Hu, Qingwen Zhang, a high-resolution biological detection imaging method, patent application No.: 201810801905.7
 • 4. Yi Wang, Xueming Zhang, Xinjuan Zhang, Jinjian Chen, Qingwen Zhang, Ruopeng Zhao, a preparation method of Au nanoparticles for dopamine detection, patent application No.: 201810851312.1
 • 3. Yi Wang, Qingwen Zhang, biochemical imaging device by smart phone based on surface plasmon resonance, patent application No.: 201810216384.9
 • 2. Yi Wang, Qingwen Zhang, a smart phone biosensor and its application based on surface plasmon resonance, patent application No.:CN201510660646.7
 • 1.  Yi Wang, Yongqi Hu, Qingwen Zhang, a surface Plasmon resonance based microscope, patent application No.: ZL201510988310.3

 • Powered by 耀哥 | 访问统计:38506

  2021 © Yi Wang Lab | All Rights Reserved