2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013~2015 BookChapter

Current Page:HOME > Publications

2024

[78] Yuanfeng Li, Xiaojian Yan, Yaran Wang, Fan Wu, Yizhou Zhan, Yu Qi, Yong Liu*. Microbial Compartments and Their Biomedical Applications. Recent Progress in Nanobiotechnology: Modern Techniques in Biomedical Applications. Singapore: Springer Nature Singapore, 2024: 177-197.

[77] Yuanfeng Li, Tieli Zhou, Fan Wu, Yaran Wang, Qunzan Lu, Yu Qi, Yizhou Zhan, Yong Liu*. Polymer-Based Nanotechnology to Combat the Emergence of Drug Resistance in Bacteria. Recent Progress in Nanobiotechnology: Modern Techniques in Biomedical Applications. Singapore: Springer Nature Singapore, 2024: 151-175.

[76] Hongping Wan*, Kai Deng, Zhengqun Huang, Yunhan Yang, Bo Jing, Yumei Feng, Yuanfeng Li, Yong Liu, Mingqin Lu, Xinghong Zhao*. Pathogen-mimicking nanoparticles based on rigid nanomaterials as an efficient subunit vaccine delivery system for intranasal immunization. Advanced Healthcare Materials, 2024, 2401120. https://doi.org/10.1002/adhm.202401120

[75] Xiaowen Hu#, Dongdong Li#, Huaping Li#, Yinzi Piao*, Hongping Wan, Tieli Zhou, Mahdi Karimi, Xinghong Zhao,* Yuanfeng Li,* Linqi Shi, Yong Liu*. Reaction-Induced Self-Assembly of Polymyxin Mitigates Cytotoxicity and Reverses Drug Resistance, Advanced Materials, 2024, 2406156. 

[74] Akbar Hasanzadeh, Arefeh Ebadati, Sara Saeedi, Babak Kamali, Hamid Noori, Behnam Jamei, Michael R. Hamblin, Yong Liu*, Mahdi Karimi*. Nucleic acid-responsive smart systems for controlled cargo delivery. Biotechnology Advances2024, https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2024.108393

[73] Yuanfeng Li#, Lei Hua#, Wei He#, Lei Chen, Yin-Zi Piao, Mengna Peng, Dongdong Li*, Linqi Shi, Yong Liu*. Microenvironment-Adaptive Metallo-Polymeric Nanodecoys via Subcomponent Coordination for Bacterial Biofilm Eradication and Immunomodulation. Advanced Functional Materials, 2024, 2405487. 10.1002/adfm.202405487

[72] Xinghong Zhao#,*, Xinyi Zhong#, Shinong Yang#, Jiarong Deng, Kai Deng, Zhengqun Huang, Yuanfeng Li, Zhongqiong Yin, Yong Liu*, Jakob H. Vield, Hongping Wan*. Guiding antibiotics towards their target using bacteriophage proteins. Nature Communications, 2024, accepted.

[71] Yumeng Wang#, Xinghong Zhao#, Xingjian Zhou#, Juqin Dai, Xiaowen Hu, Yinzi Piao, Guangyue Zu, Jian Xiao*, Keqing Shi*, Yong Liu*, Yuanfeng Li*, Linqi Shi. A supramolecular hydrogel dressing with antibacterial, immunoregulation, and pro-regeneration ability for biofilm-associated wound healing. Journal of Controlled Release, 2024, 368, 740-755. https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2024.03.024

[70] Shi-Qing Wang, Yili Wang, Xiaoping Yang, Yong Liu, Huaqiong Li, Zhi Yang, Wei-Yin Sun, Jonathan L. Sessler,  High‐nuclearity Luminescent Lanthanide Nanocages for Tumor Drug Delivery, Angewandte Chemie International Edition, https://doi.org/10.1002/anie.202317775

[69] Yan-Qiang Huang*, Yuan-Feng Li, Yong Liu*, and Lin-Qi Shi. Triclosan-conjugated, lipase-responsive polymeric micelles for eradication of Staphylococcal biofilms. Chinese Journal of Polymer Science. 2024https://doi.org/10.1007/s10118-024-3094-8

[68] Yin-Zi Piao#, Linzhu Su#, Xiaoli Hu#, Wei He, Xiaowen Hu, Calvin Andeve Omolo, Thirumala Govender*, Huaping Li*, Haodan Xue, Yicen Ge, Yong Liu* , Linqi Shi, Yuanfeng Li*. One-component lipidic bicontinuous nanospheres as a smart drug loading platform to eradicate candida biofilms in oral and vaginal infection. Nano Today, 2024, 54, 102123. https://doi.org/10.1016/j.nantod.2023.102123

2023

[67] Chaoyang Zhou,* Yong Liu,* Yuanfeng Li,* and Linqi Shi. Recent advances and prospects in nanomaterials for bacterial sepsis management, Journal of Materials Chemistry B, 2023, 11, 10778-10792. https://doi.org/10.1039/D3TB02220J

[66] Lei Chen#, Mengna Peng#, Huaping Li#, Jianan Zhou, Wei He, Rongdang Hu,* Fangfu Ye,* Yuanfeng Li,* Linqi Shi, & Yong Liu.* Metal-Phenolic Network with Pd Nanoparticle Nodes Synergizes Oxidase-Like and Photothermal Properties to Eradicate Oral Polymicrobial Biofilm-Associated Infections. Adv. Mater. 2023, 2306376. https://doi.org/10.1002/adma.202306376

[65] Qihui Zhou, Yong Liu, Mohamed S Hasanin, and Tengbo Yu, Editorial: Adhesive Hydrogels: Design, Fabrication, and Bioapplications, Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 2023, 11, 1290228. https://doi.org/10.3389/fbioe.2023.1290228

[64] Yunhong Qian,# Xiaoli Hu,# Jinhui Wang, Yuanfeng Li,* Yong Liu,* and Lingping Xie*. Polyzwitterionic micelles with antimicrobial-conjugation for eradication of drug-resistant bacterial biofilms. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2023, 231, 113542. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2023.113542

[63] Vincent O. Nyandoro, Calvin A. Omolo*, Eman A. Ismail, Yong Liu, Thirumala Govender*. Inflammation-responsive Drug Delivery Nanosystems for Treatment of Bacterial-induced Sepsis. International Journal of Pharmaceutics, 2023, 644, 123346. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2023.123346

[62] Lei Chen,# Mengna Peng,# Jianan Zhou, Xiaowen Hu, Yinzi Piao, Huaping Li,* Rongdang Hu,* Yuanfeng Li,* Linqi Shi, & Yong Liu*. Supramolecular Photothermal Cascade Nano-Reactor Enables Photothermal Effect, Cascade Reaction, & In Situ Hydrogelation for Biofilm-Associated Tooth-Extraction Wound Healing. Advanced Materials, 2023, 35, 2301664. https://doi.org/10.1002/adma.202301664

[61] Yingying Pan, Dejun Yang,* Min Zhou, Yong Liu,*Jiandan Pan, Yunlong Wu, Lijiang Huang, Huaqiong Li*. Advance in topical biomaterials and mechanisms for the intervention of pressure injury. iScience, 2023, 26, 106956. https://doi.org/10.1016/j.isci.2023.106956

[60] Xiaowen Hu#, Yuanfeng Li#, Yinzi Piao#, Mahdi Karimi, Yang Wang*, Feng Wen, Huaqiong Li, Linqi Shi*, & Yong Liu*. Two-Tailed Dynamic Covalent Amphiphile Combats Bacterial Biofilms. Advanced Materials, 2023, 35, 2301623. https://doi.org/10.1002/adma.202301623

[59] Liyun Cui, Sainan Liu, Fan Wu, Hua Chen, Yuanfeng Li, Linqi Shi, Yong Liu*, Rujiang Ma*. Protein@PP-Zn nanocomplex assembled by coordination of zinc ions used for intracellular protein delivery. Science China Chemistry, 2023, 66, 2354-2362.  https://doi.org/10.1007/s11426-023-1634-5

[58] Yuanfeng Li#, Yin-Zi Piao#, Hua Chen#, Keqing Shi, Juqin Dai, Siran Wang, Tieli Zhou*, Anh-Tuan Le, Yaran Wang, Fan Wu, Rujiang Ma*, Linqi Shi, Yong Liu*. Dynamic covalent nano-networks comprising antibiotics and polyphenols orchestrate bacterial drug resistance reversal and inflammation alleviation. Bioactive Materials, 2023, 27, 288-302. https://doi.org/10.1016/j.bioactmat.2023.04.014 

[57] Yuxun Ding#, Xiaowen Hu#, Yinzi Piao, Rong Huang, Xiaojian Yan*, Hui Sun, Yuanfeng Li*, Linqi Shi, Yong Liu*. Lipid Prodrug Nano-Assemblies via Dynamic Covalent Boronates. ACS Nano, 2023, 17, 6601–6614. https://doi.org/10.1021/acsnano.2c12233

[56] Lingping Xie#, Yuanfeng Li#, Yong Liu, Yuxun Ding*, Linqi Shi*, Jinhui Wang*. Vaginal Drug Delivery Systems to Control Microbe-Associated Infections. ACS Applied Bio Materials, 2023, 18, 3504-3515. https://doi.org/10.1021/acsabm.3c00097.(Invited Review)

[55] Yizhou Zhan#, Xiaowen Hu#, Yuanfeng Li*, Yaran Wang, Hua Chen, Calvin Omolo, Thirumala Govender, Huaping Li*, Fan Huang*, Linqi Shi, Xiaoli Hu*, Yong Liu*. Antimicrobial Hybrid Amphiphile via Dynamic Covalent Bonds Enables Bacterial Biofilm Dispersal and Bacteria Eradication. Advanced Functional Materials, 2023, 33, 2214299. https://doi.org/10.1002/adfm.202214299

 
  

[54] Fan Wu#, Jinghang Ma#, Yang Wang,* Lingping Xie, Xiaojian Yan, Linqi Shi, Yuanfeng Li*, Yong Liu*. Single copper atom photocatalyst powers an integrated catalytic cascade for drug-resistant bacteria elimination. ACS Nano, 2023, 17, 2980-2991. https://doi.org/10.1021/acsnano.2c11550

 

[53] Yuanfeng Li , Junjie Chi, Pingwei Xu, Xing Dong, Anh-Tuan Le, Keqing Shi*, Yong Liu*, Jian Xiao*. Supramolecular G-quadruplex Hydrogels: Bridging Fabrication to Biomedical Application. Journal of Materials Science & Technology, 2023, 155, 238-252. https://doi.org/10.1016/j.jmst.2023.01.034

2022

[52] Linyan Nie, Yuanfeng Li, Yong Liu, Linqi Shi*, Huiyun Chen*. Recent applications of contact lenses for bacterial corneal keratitis therapeutic: A review. Pharmaceutics 2022 https://www.mdpi.com/1999-4923/14/12/2635

[51] Lingbo Wang, Ying Zhang, Yishuai Lin, Jianming Cao, Chunyan Xu, Liqiong Chen, Yaran Wang, Yao Sun, Xiangkuo Zheng, Yong Liu*, & Tieli Zhou*. Resveratrol Increases Sensitivity of Clinical Colistin-Resistant Pseudomonas aeruginosa to Colistin in vitro & in vivo. Microbiology Spectrum, 2022 https://journals.asm.org/doi/10.1128/spectrum.01992-22

[50] Qihui Zhou*, Brandon W. Peterson*, Yong Liu* and Huihua Yuan*  Editorial: Biomaterials with the regulation of reactive oxygen/nitrogen species for biomedical applications. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology10.3389/fbioe.2022.1083727

[49] Yaran Wang#, Jianan Zhou#, Lu Yuan#, Fan Wu, Lingping Xie, Xiaojian Yan, Huaping Li*, Yuanfeng Li*, Linqi Shi, Rongdang Hu*, Yong Liu*. Neighboring Carboxylic Acid Boosts Peroxidase-Like Property of Metal-Phenolic Nano-Networks in Eradicating Streptococcus mutans Biofilms. Small2022. 2206657. https://doi.org/10.1002/smll.202206657

[48] Yue Wang, Jingchun Kong, Xiaodong Zhang, Yan Liu, Zeyu Huang, Lu Yuan, Ying Zhang, Jianming Cao, Lijiang Chen, Yong Liu* and Tieli Zhou*. Frontiers in Microbiology2022. https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.1020652

[47] Yin-Zi Piao#,Yu Qi#, Xiao-Wen Hu, Yaran Wang, Yuanfeng Li,* Tieli Zhou, Linqi Shi,* Yong Liu,* and Chaoyang Zhou*. GOx-encapsulated iron-phenolic networks power catalytic cascade to eradicate bacterial biofilms. Journal of Controlled Release2022, 352, 1-14.  https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2022.10.013

[46] Lei Chen, Yong Chen, Rong Zhang, Qinlin Yu, Yong Liu, and Yu Liu*. Glucose-Activated Nanoconfinement Supramolecular Cascade Reaction in situ for Diabetic Wound Healing. ACS Nano2022, 16, 9929-9937. https://doi.org/10.1021/acsnano.2c04566 

Abstract Image

[45] Yong Liu*, Fan Huang*, Brandon W. Peterson*, Qihui Zhou*. Editorial: Cutting-Edge Nanotechnologies in Bacterial Infection Control. Frontiers in Chemistry2022, 10, 942370 https://doi.org/10.3389/fchem.2022.942370

[43] Seyyed Emad Hooshmand, Makkieh Jahanpeimay Sabet, Akbar Hasanzadeh, Seyede Mahtab Kamrani Mousavi, Niloofar Haeri Moghadam, Seyed Aghil Hooshmand, Navid Rabiee, Yong LiuMichael R. Hamblin, Mahdi, Karimi. Histidine-enhanced gene delivery systems: The state of the art. Journal of Gene Medicine 2022, accepted. https://doi.org/10.1002/jgm.3415

[42] Guang Yang, Da-Yuan Wang, Yong Liu, Fan Huang, Shuang Tian, Yijin Ren, Jianfeng Liu*, Yingli An, Henny C. van der Mei*, Henk J. Busscher* and Linqi Shi*. In-biofilm Generation of Nitric Oxide using a Magnetically-Targetable Cascade-Reaction Container for Eradication of Infectious Biofilms. Bioactive Materials 2022, 14, 321-334. https://doi.org/10.1016/j.bioactmat.2022.01.044

[41] Yuanfeng Li, Linzhu Su, Yongxin Zhang, Yong Liu*, Fan Huang*, Yijin Ren, Yingli An, Linqi Shi*, Henny C. van der Mei*, Henk J. Busscher. A G-quadruplex Hydrogel as Cascade Reaction Container Consuming Endogenous Glucose for Infected Wound Treatment–a Study in Diabetic Mice, Advanced Science 2022, 2103485. https://doi.org/10.1002/advs.202103485

2021

[40] Iman Hashemzadeh, Akbar Hasanzadeh, Fatemeh Radmanesh, Beheshteh Khodadadi Chegeni, Elaheh Sadat Hosseini, Jafar Kiani, Ali Shahbazi, Marzieh Naseri, Yousef Fatahi, Helena Nourizadeh, Behjat Kheiri Yeghaneh Azar, Amir R Aref, Yong Liu, Michael R Hamblin, Mahdi Karimi. Polyethylenimine-Functionalized Carbon Dots for Delivery of CRISPR/Cas9 Complexes. ACS Applied Bio Materials 2021, 4, 7979-7992. https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsabm.1c00890

[39] Yekun Deng, Yang Zhou, Qiujun Liang, Chenglong Ge, Jiandong Yang, Bingchen Shan, Yong Liu, Xiaozhong Zhou*, Lichen Yin* Inflammation-Instructed Hierarchical Delivery of IL-4/miR-21 Orchestrates Osteoimmune Microenvironment toward the Treatment of Rheumatoid Arthritis. Advanced Functional Materials 2021, 31, 202101033. https://doi.org/10.1002/adfm.202101033

[38] Linzhu Su, Yong Liu*, Yuanfeng Li, Yingli An, Linqi Shi. Polymer-based materials for biofilm-infection control, Chinese Journal of Polymer Science, Accepted. http://www.cjps.org/article/doi/10.1007/s10118-021-2610-3

[37] Yong Liu, Lichen Yin.* α-Amino acid N-carboxyanhydride (NCA)-derived synthetic polypeptides for nucleic acids delivery. Advanced Drug Delivery Reviews2021171, 139-163. https://doi.org/10.1016/j.addr.2020.12.007

[36] Jian Shu#, Xudong Li#, Juanjuan Dang, Yong Liu*, Shanzhou Duan, Rongying Zhu, Lichen Yin*, Yongbing Chen.* Drug resistance reversal by interventing cancer bioenergetics with spherical helical polypeptide-potented gene silencing. Chemical Engineering Journal2021414, 128545. https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.128545

[35] Huaiying Zhang, Winant L van Os, Xiaobo Tian, Guangyue Zu, Laís Ribovski, Reinier Bron, Jeroen Bussmann, Alexander Kros, Yong Liu, Inge S Zuhorn.* Development of curcumin-loaded zein nanoparticles for transport across the blood–brain barrier and inhibition of glioblastoma cell growth. Biomaterials Science2021https://doi.org/10.1039/D0BM01536A

[34] Xun Liu, Fan Wu, Kaimin Cai, Ziyin Zhao, Zhimin Zhang, Yongbing Chen, Yong Liu, Jianjun Cheng,* Lichen Yin.* Cancer cell-targeted cisplatin prodrug delivery in vivo via metabolic labeling and bioorthogonal click reaction. Biomaterials Science2021https://doi.org/10.1039/D0BM01709D

[33] Yong Liu#, Yuanfeng Li#, Linqi Shi*. Controlled drug delivery systems in eradicating bacterial biofilm-associated infections. Journal of Controlled Release, 2021, 329, 1102-1116. https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2020.10.038

2020

[32] Yuxun Ding, Yingjin Xu, Wenzeng Yang, Pei Niu, Xue Li, Yidan Chen, Zhanyong Li, Yang Liu, Yingli An, Yong Liu*, Wenzeng Shen*, Linqi Shi*. Investigating the EPR Effect of Nanomedicines in Human Renal Tumors via Ex Vivo Perfusion Strategy. Nano Today, 2020, 35, 100970. https://doi.org/10.1016/j.nantod.2020.100970

[31] Yuanfeng Li#Yong Liu#, Yijin Ren, Linzhu Su, Ang Li, Yingli An, Vincent Rotello, Zhanzhan Zhang, Yin Wang, Yang Liu, Sidi Liu, Jian Liu, Jon D Laman, Linqi Shi*, Henny C van der Mei*, Henk J Busscher. Coating of a Novel Antimicrobial Nanoparticle with a Macrophage Membrane for the Selective Entry into Infected Macrophages and Killing of Intracellular Staphylococci. Advanced Functional Materials 2020, 30, 2004942. https://doi.org/10.1002/adfm.202004942

[30] Jing Yan, Rongying Zhu, Fan Wu, Ziyin Zhao, Huan Ye, Mengying Hou, Yong Liu*, Lichen Yin*. iRGD-reinforced, photo-transformable nanoclusters toward cooperative enhancement of intratumoral penetration and antitumor efficacy. Nano Research 2020, 13, 2706–2715. https://doi.org/10.1007/s12274-020-2913-7

[29] Jing Yan, Qinghua Wu, Ziyin Zhao, Jianhua Wu, Huan Ye, Qiujun Liang, Zhuchao Zhou*, Mengying Hou, Xudong Li, Yong Liu*, Lichen Yin*. Light-assisted hierarchical intratumoral penetration and programmed antitumor therapy based on tumor microenvironment (TME)-amendatory and self-adaptive polymeric nanoclusters. Biomaterials 2020, 255, 120166. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2020.120166

[28] Linzhu Su, Yuanfeng Li, Yong Liu*, Rujiang Ma, Yang Liu, Fan Huang*, Yingli An, Yijin Ren, Henny C van der Mei, Henk J Busscher*, Linqi Shi*. Antifungal‐Inbuilt Metal–Organic‐Frameworks Eradicate Candida albicans Biofilms. Advanced Functional Materials 2020, 30, 2000537. https://doi.org/10.1002/adfm.202000537

[27] Chenglong Ge, Huan Ye, Fan Wu, Junliang Zhu, Ziyuan Song, Yong Liu*, Lichen Yin*. Biological Applications of Water-Soluble Polypeptides with Ordered Secondary Structures. Journal of Materials Chemistry B, 2020, 8, 6530-6547. https://doi.org/10.1039/D0TB00902D

[26] Yuchen Wu, Shixian Lv, Yongjuan Li, Hua He, Yong Ji, Mingfeng Zheng*, Yong Liu*, Lichen Yin*. Co-delivery of dual chemo-drugs with precisely controlled, high drug loading polymeric micelles for synergistic anti-cancer therapy. Biomaterials Science, 2020, 8, 949-959. https://doi.org/10.1039/C9BM01662G

[25] Chenglong Ge, Jiandong Yang, Shanzhou Duan, Yong Liu, Fenghua Meng, Lichen Yin*. Fluorinated α-Helical Polypeptides Synchronize Mucus Permeation and Cell Penetration toward Highly Efficient Pulmonary siRNA Delivery against Acute Lung Injury. Nano Letters 2020, 20, 1738-1746. https://doi.org/acs.nanolett.9b04957

[24] Shuang Tian, Linzhu Su, Yong Liu, Jingjing Cao, Guang Yang, Yijin Ren, Fan Huang, Jianfeng Liu*, Yingli An, Henny C van der Mei*, Henk J Busscher*, Linqi Shi*. Self-targeting, zwitterionic micellar dispersants enhance antibiotic killing of infectious biofilms—An intravital imaging study in mice. Science Advances 2020, 6, eabb1112. https://doi.org/10.1126/sciadv.abb1112

2019

[23] Rongying Zhu, Hua He, Yong Liu*, Desheng Cao, Jin Yan, Shanzhou Duan, Yongbing Chen*, Lichen Yin*. Biomacromolecules, 2019, 20, 2649-2656. https://doi.org/10.1021/acs.biomac.9b00428.

[22] Huan Ye, Yang Zhou, Xun Liu, Yongbing Chen*, Shanzhou Duan, Rongying Zhu, Yong Liu*, Lichen Yin*. Recent Advances on Reactive Oxygen Species (ROS)-Responsive Delivery and Diagnosis System. Biomacromolecules 2019, 20(7) 2441-2463. https://doi.org/10.1021/acs.biomac.9b00628

[21] Yongjuan Li, Jian Hu, Xun Liu, Yong Liu*, Shixian Lv, Juanjuan Dang, Yong Ji*, Jinlin He, Lichen Yin*. Photodynamic therapy-triggered on-demand drug release from ROS-responsive core-cross-linked micelles toward synergistic anti-cancer treatment. Nano Research, 2019, 12(5), 999–1008. https://doi.org/10.1007/s12274-019-2330-y

[20] Qiujun Liang, Fangfang Li, Yongjuan Li, Yong Liu*, Min Lan, Songhua Wu, Xuejie Wu, Yong Ji*, Rujing Zhang, Lichen Yin*. Self-Assisted Membrane-Penetrating Helical Polypeptides Mediate Anti-Inflammatory RNAi against Myocardial Ischemic Reperfusion (IR) Injury. Biomaterials Science, 2019, 7, 3717-3728. https://doi.org/10.1039/C9BM00719A

[19] Hejin Shi#Yong Liu#, Rui Qu, Yuanfeng Li, Rujiang Ma*, Yingli An, Linqi Shi*. A facile one-pot method to prepare peroxidase-like nanogel artificial enzymes for highly efficient and controllable catalysis. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2019, 174, 352-359. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2018.11.021.

[18] Yong Liu, Linqi Shi*, Linzhu Su, Henny C van der Mei, Paul C Jutte, Yijin Ren, Henk J Busscher*. Nanotechnology-based antimicrobials and delivery systems for biofilm-infection control. Chemical Society Reviews, 2019, 48(2), 428-446. https://doi.org/10.1039/C7CS00807D.

[17] Yong Liu, Yuanfeng Li, Damla Keskin, Linqi Shi*. Poly (β‐Amino Esters): Synthesis, Formulations, and Their Biomedical Applications. Advanced healthcare materials, 2019, 8(2), 1801359. https://doi.org/10.1002/adhm.201801359

[16] Linzhu Su, Yuanfeng Li, Yong Liu, Yingli An, Linqi Shi.* Recent advances and future prospects on adaptive biomaterials for antimicrobial applications. Macromolecular bioscience201919, 1900289. https://doi.org/10.1002/mabi.201900289

[15] Gang Wu, Chang Li, Xiaoyu Liu, Juan Lv, Yuxun Ding, Yong Liu, Ying Liu, Fan Huang,* Linqi Shi,* Yingli An, Rujiang Ma.* Colloids and Surfaces B: Biointerfaces2019180, 376-383. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2019.05.003

[14] Chang Li, Xiaoyu Liu, Yong Liu, Fan Huang, Gang Wu, Ying Liu, Zhanzhan Zhang, Yuxun Ding, Juan Lv, Rujiang Ma,* Yingli An, Linqi Shi.* Glucose & H2O2 dual-sensitive nanogels for enhanced glucose-responsive insulin delivery. Nanoscale, 2019, 11(18), 9163-9175. https://doi.org/10.1039/C9NR01554J.

[13] Jingjing Cao, Yu Zhao, Yong Liu, Shuang Tian, Chunxiong Zheng, Chenhui Liu, Yan Zhai, Yingli An, Henk J Busscher, Linqi Shi*, Yang Liu*. ACS Macro Letters, 2019, 8 (6) 651-657. https://doi.org/10.1021/acsmacrolett.9b00142.

2018

[12] Yong Liu, Yijin Ren, Yuanfeng Li, Linzhu Su, Yumin Zhang, Fan Huang, Jinjian Liu, Jianfeng Liu, Theo G van Kooten, Yingli An, Linqi Shi*, Henny C van der Mei*, Henk J Busscher. Nanocarriers with conjugated antimicrobials to eradicate pathogenic biofilms evaluated in murine in vivo and human ex vivo infection models. Acta biomaterialia, 2018, 79, 331-343. https://doi.org/10.1016/j.actbio.2018.08.038.

[11] Yan Zhai, Henk J Busscher*, Yong Liu, Zhenkun Zhang, Theo G van Kooten, Linzhu Su, Yumin Zhang, Jinjian Liu, Jianfeng Liu, Yingli An, Linqi Shi*. Photoswitchable micelles for the control of singlet-oxygen generation in photodynamic therapies. Biomacromolecules 2018, 19(6), 2023-2033. https://doi.org/10.1021/acs.biomac.8b00085.

[10] Yan Zhai, Henk J Busscher*, Yong Liu, Zhenkun Zhang, Theo G van Kooten, Linzhu Su, Yumin Zhang, Jinjian Liu, Jianfeng Liu, Yingli An, Linqi Shi*. Photoswitchable micelles for the control of singlet-oxygen generation in photodynamic therapies. Biomacromolecules 2018, 19(6), 2023-2033. https://doi.org/10.1021/acs.biomac.8b00085.

2017

[9] Yong Liu, Henny C van der Mei*, Bingran Zhao, Yan Zhai, Tangjian Cheng, Yuanfeng Li, Zhenkun Zhang, Henk J Busscher, Yijin Ren, Linqi Shi*. Eradication of Multidrug‐Resistant Staphylococcal Infections by Light‐Activatable Micellar Nanocarriers in a Murine Model. Advanced Functional Materials, 2017, 27(44), 1701974. https://doi.org/10.1002/adfm.201701974.

[8] Yuanfeng Li#Yong Liu#, Rujiang Ma, Yanling Xu, Yunliang Zhang, Baoxin Li, Yingli An, Linqi Shi. A G-quadruplex hydrogel via multicomponent self-assembly: formation and zero-order controlled release. ACS applied materials & interfaces, 2017, 9(15), 13056-13067. https://doi.org/10.1021/acsami.7b00957.

[7] Chang Li, Gang Wu, Rujiang Ma*, Yong Liu, Ying Liu, Juan Lv, Yingli An, Linqi Shi*. Nitrilotriacetic acid (NTA) and phenylboronic acid (PBA) functionalized nanogels for efficient encapsulation and controlled release of insulin. ACS Biomaterials Science & Engineering, 2017, 4(6), 2007-2017. https://doi.org/10.1021/acsbiomaterials.7b00546.

[6] Rujiang Ma, Chuan Zhang, Yong Liu, Chang Li, Yanling Xu, Baoxin Li, Yunliang Zhang,* Yingli An, Linqi Shi.* Iminoboronate-based dual-responsive micelles via subcomponent self-assembly for hydrophilic 1, 2-diol-containing drug delivery. RSC Advances, 2017, 7(34), 21328-21335. https://doi.org/10.1039/C7RA01742A. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2019.05.003

2016

[5] Yong Liu, Henk J Busscher, Bingran Zhao, Yuanfeng Li, Zhenkun Zhang, Henny C van der Mei*, Yijin Ren, Linqi Shi*. Surface-adaptive, antimicrobially loaded, micellar nanocarriers with enhanced penetration and killing efficiency in staphylococcal biofilms. ACS Nano, 2016, 10(4), 4779-4789. https://doi.org/10.1021/acsnano.6b01370

2013~2015

[4] Hao Yang, Chuan Zhang, Chang Li, Yong Liu, Yingli An, Rujiang Ma*, Linqi Shi*. Glucose-responsive polymer vesicles templated by α-CD/PEG inclusion complex. Biomacromolecules, 2015, 16(4), 1372-1381. https://doi.org/10.1021/acs.biomac.5b00155.

[3] Hao Yang, Rujiang Ma, Jing Yue, Chang Li, Yong Liu, Yingli An, Linqi Shi*. A facile strategy to fabricate glucose-responsive vesicles via a template of thermo-sensitive micelles. Polymer Chemistry, 2015, 6(20), 3837-3846. https://doi.org/10.1039/C5PY00170F.

[2] Zhihua Chai, Chen Jing, Yong Liu, Yingli An, Linqi Shi*. Spectroscopic studies on the photostability and photoactivity of metallo-tetraphenylporphyrin in micelles. Colloid and Polymer Science, 2014, 292(6), 1329-1337. https://doi.org/10.1007/s00396-014-3186-z.

[1] Wenju Zhu, Jie Fang, Yong Liu, Jun Ren, Zhongwen Wang*. Lewis Acid Catalyzed Formal Intramolecular [3+2] Cross‐Cycloaddition of Cyclopropane 1,1‐Diesters with Alkenes: General and Efficient Strategy for Construction of Bridged [n.2.1] Carbocyclic Skeletons. Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52(7), 2032-2037. https://doi.org/10.1002/anie.201206484

BookChapter

[★] Liu, Yong, Linqi Shi, Henny C. van der Mei, Weihui Wu, Yijin Ren, and Henk J. Busscher. "Perspectives on and Need to Develop New Infection Control Strategies." In Racing for the Surface, pp. 95-105. Springer, Cham, 2020. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-34475-7_5

Powered by 耀哥 | 访问统计:21518
© 2023. Wenzhou Institute, UCAS