Current Page:HOME > Publications

2023

 

62. Linyan Nie, Xiaowen Hu, Yunxiao Zhao, Fan Wu, Yaran Wang, Lei Chen, Yi Wang*, Yong Liu*. “Shin in the eye”: Au-CS@FNDs as contact lens additives for blocking UV irradiation, bacterial keratitis, and corneal neovascularization therapies. manuscript submitted. 

61. Liyun Cui#, Linyan Nie#, Yuanfeng Li#, Hua Chen, Mingqin Lu, Tieli Zhou, Rujiang Ma,* Linqi Shi,* Yong Liu*. Protein assemblies via dynamic covalent chemistry augment cytosolic protein delivery. manuscript submitted.


60. Lei Chen,# Mengna Peng,# Jianan Zhou, Xiaowen Hu, Yinzi Piao, Huaping Li,* Rongdang Hu,* Yuanfeng Li,* Linqi Shi, and Yong Liu*. Supramolecular Photothermal Cascade Nano-Reactor Enables Photothermal Effect, Cascade Reaction, and In Situ Hydrogelation for Biofilm-Associated Tooth-Extraction Wound Healing. Under review.

59. Xiaowen Hu#, Yuanfeng Li#, Yinzi Piao, Mahdi Karimi, Yang Wang*, Linqi Shi*, and Yong Liu*. Two-Tailed Dynamic Covalent Amphiphile Combats Bacterial Biofilms. Advanced Materials, In revision.
 

58. Yuanfeng Li#, Hua Chen#, Keqing Shi, Juqin Dai, Siran Wang, Tieli Zhou, Anh-Tuan Le, Yaran Wang, Fan Wu, Yu Qi, Yizhou Zhan, Rujiang Ma*, Linqi Shi*, Yong Liu*. Dynamic covalent nano-networks comprising antibiotics and polyphenols orchestrate bacterial drug resistance reversal and inflammation alleviation. Bioactive Materials, Revised. 


57. Yuxun Ding#, Xiaowen Hu#, Yinzi Piao, Rong Huang, Xiaojian Yan*, Hui Sun, Yuanfeng Li*, Linqi Shi, Yong Liu*. Lipid Prodrug Nano-Assemblies via Dynamic Covalent Boronates. ACS Nano, Accepted.

56. Lingping Xie#, Yuanfeng Li#, Yong Liu, Yuxun Ding*, Linqi Shi*, Jinhui Wang*. Vaginal Drug Delivery Systems to Control Microbe-Associated Infections. ACS Applied Bio Materials, 2023,  https://doi.org/10.1021/acsabm.3c00097.(Invited Review)

 

55. Yizhou Zhan#, Xiaowen Hu#, Yuanfeng Li*, Yaran Wang, Hua Chen, Calvin Omolo, Thirumala Govender, Huaping Li*, Fan Huang*, Linqi Shi, Xiaoli Hu*, Yong Liu*Antimicrobial Hybrid Amphiphile via Dynamic Covalent Bonds Enables Bacterial Biofilm Dispersal and Bacteria Eradication. Advanced Functional Materials, 2023https://doi.org/10.1002/adfm.202214299
 
  

54. Fan Wu#, Jinghang Ma#, Yang Wang,* Lingping Xie, Xiaojian Yan, Linqi Shi, Yuanfeng Li*, Yong Liu*. Single copper atom photocatalyst powers an integrated catalytic cascade for drug-resistant bacteria elimination. ACS Nano, 2023https://doi.org/10.1021/acsnano.2c11550.
 

53. Yuanfeng Li , Junjie Chi, Pingwei Xu, Xing Dong, Anh-Tuan Le, Keqing Shi*, Yong Liu*, Jian Xiao*. Supramolecular G-quadruplex Hydrogels: Bridging Fabrication to Biomedical Application. Journal of Materials Science & Technology2023https://doi.org/10.1016/j.jmst.2023.01.034


 

2022

 

52. Linyan Nie, Yuanfeng Li, Yong Liu, Linqi Shi*, Huiyun Chen*. Recent applications of contact lenses for bacterial corneal keratitis therapeutic: A review. Pharmaceutics 2022 https://www.mdpi.com/1999-4923/14/12/2635

 

51. Lingbo Wang, Ying Zhang, Yishuai Lin, Jianming Cao, Chunyan Xu, Liqiong Chen, Yaran Wang, Yao Sun, Xiangkuo Zheng, Yong Liu*, and Tieli Zhou*. Resveratrol Increases Sensitivity of Clinical Colistin-Resistant Pseudomonas aeruginosa to Colistin in vitro and in vivo. Microbiology Spectrum, 2022 https://journals.asm.org/doi/10.1128/spectrum.01992-22

 

50. Qihui Zhou*, Brandon W. Peterson*, Yong Liu* and Huihua Yuan*  Editorial: Biomaterials with the regulation of reactive oxygen/nitrogen species for biomedical applications. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology10.3389/fbioe.2022.1083727

 

49. Yaran Wang#, Jianan Zhou#, Lu Yuan#, Fan Wu, Lingping Xie, Xiaojian Yan, Huaping Li*, Yuanfeng Li*, Linqi Shi, Rongdang Hu*, Yong Liu*. Neighboring Carboxylic Acid Boosts Peroxidase-Like Property of Metal-Phenolic Nano-Networks in Eradicating Streptococcus mutans Biofilms. Small2022. 2206657. https://doi.org/10.1002/smll.202206657

48. Yue Wang, Jingchun Kong, Xiaodong Zhang, Yan Liu, Zeyu Huang, Lu Yuan, Ying Zhang, Jianming Cao, Lijiang Chen, Yong Liu* and Tieli Zhou*. Frontiers in Microbiology2022. https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.1020652

 

47. Yin-Zi Piao#,Yu Qi#, Xiao-Wen Hu, Yaran Wang, Yuanfeng Li,* Tieli Zhou, Linqi Shi,* Yong Liu,* and Chaoyang Zhou*. GOx-encapsulated iron-phenolic networks power catalytic cascade to eradicate bacterial biofilms. Journal of Controlled Release2022, 352, 1-14.  https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2022.10.013

46. Lei Chen, Yong Chen, Rong Zhang, Qinlin Yu, Yong Liu, and Yu Liu*. Glucose-Activated Nanoconfinement Supramolecular Cascade Reaction in situ for Diabetic Wound Healing. ACS Nano2022, 16, 9929-9937. https://doi.org/10.1021/acsnano.2c04566 

Abstract Image

45. Yong Liu*, Fan Huang*, Brandon W. Peterson*, Qihui Zhou*. Editorial: Cutting-Edge Nanotechnologies in Bacterial Infection Control. Frontiers in Chemistry2022, 10, 942370 https://doi.org/10.3389/fchem.2022.942370

 

44. Fan Huang#, Xiaoyao Cai#, Xiaoxue Hou, Yumin Zhang, Jinjian Liu, Lijun Yang*, Yong Liu* and Jianfeng Liu* . A Dynamic Covalent Polymeric Antimicrobial for Conquering Drug-Resistant Bacterial Infection. Exploration2022, 2, 20210145. https://doi.org/10.1002/EXP.20210145

43. Seyyed Emad Hooshmand, Makkieh Jahanpeimay Sabet, Akbar Hasanzadeh, Seyede Mahtab Kamrani Mousavi, Niloofar Haeri Moghadam, Seyed Aghil Hooshmand, Navid Rabiee, Yong LiuMichael R. Hamblin, Mahdi, Karimi. Histidine-enhanced gene delivery systems: The state of the art. Journal of Gene Medicine 2022, accepted. https://doi.org/10.1002/jgm.3415

42. Guang Yang, Da-Yuan Wang, Yong Liu, Fan Huang, Shuang Tian, Yijin Ren, Jianfeng Liu*, Yingli An, Henny C. van der Mei*, Henk J. Busscher* and Linqi Shi*. In-biofilm Generation of Nitric Oxide using a Magnetically-Targetable Cascade-Reaction Container for Eradication of Infectious Biofilms. Bioactive Materials 2022, 14, 321-334. https://doi.org/10.1016/j.bioactmat.2022.01.044

41. Yuanfeng Li, Linzhu Su, Yongxin Zhang, Yong Liu*, Fan Huang*, Yijin Ren, Yingli An, Linqi Shi*, Henny C. van der Mei*, Henk J. Busscher. A G-quadruplex Hydrogel as Cascade Reaction Container Consuming Endogenous Glucose for Infected Wound Treatment–a Study in Diabetic Mice, Advanced Science 2022, 2103485. https://doi.org/10.1002/advs.202103485

 

 

2021

 

 

40. Iman Hashemzadeh, Akbar Hasanzadeh, Fatemeh Radmanesh, Beheshteh Khodadadi Chegeni, Elaheh Sadat Hosseini, Jafar Kiani, Ali Shahbazi, Marzieh Naseri, Yousef Fatahi, Helena Nourizadeh, Behjat Kheiri Yeghaneh Azar, Amir R Aref, Yong Liu, Michael R Hamblin, Mahdi Karimi. Polyethylenimine-Functionalized Carbon Dots for Delivery of CRISPR/Cas9 Complexes. ACS Applied Bio Materials 20214, 7979-7992. https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsabm.1c00890

 

39.  Yekun Deng, Yang Zhou, Qiujun Liang, Chenglong Ge, Jiandong Yang, Bingchen Shan, Yong Liu, Xiaozhong Zhou*, Lichen Yin* Inflammation-Instructed Hierarchical Delivery of IL-4/miR-21 Orchestrates Osteoimmune Microenvironment toward the Treatment of Rheumatoid Arthritis. Advanced Functional Materials 2021, 31, 202101033. https://doi.org/10.1002/adfm.202101033

38. Linzhu Su, Yong Liu*, Yuanfeng Li, Yingli An, Linqi Shi. Polymer-based materials for biofilm-infection control, Chinese Journal of Polymer Science, Accepted. http://www.cjps.org/article/doi/10.1007/s10118-021-2610-3

37.  Yong Liu, Lichen Yin.* α-Amino acid N-carboxyanhydride (NCA)-derived synthetic polypeptides for nucleic acids delivery. Advanced Drug Delivery Reviews2021171, 139-163. https://doi.org/10.1016/j.addr.2020.12.007

36. Jian Shu#, Xudong Li#, Juanjuan Dang, Yong Liu*, Shanzhou Duan, Rongying Zhu, Lichen Yin*, Yongbing Chen.* Drug resistance reversal by interventing cancer bioenergetics with spherical helical polypeptide-potented gene silencing. Chemical Engineering Journal2021414, 128545. https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.128545

35. Huaiying Zhang, Winant L van Os, Xiaobo Tian, Guangyue Zu, Laís Ribovski, Reinier Bron, Jeroen Bussmann, Alexander Kros, Yong Liu, Inge S Zuhorn.* Development of curcumin-loaded zein nanoparticles for transport across the blood–brain barrier and inhibition of glioblastoma cell growth. Biomaterials Science2021https://doi.org/10.1039/D0BM01536A

34. Xun Liu, Fan Wu, Kaimin Cai, Ziyin Zhao, Zhimin Zhang, Yongbing Chen, Yong Liu, Jianjun Cheng,* Lichen Yin.* Cancer cell-targeted cisplatin prodrug delivery in vivo via metabolic labeling and bioorthogonal click reaction. Biomaterials Science2021https://doi.org/10.1039/D0BM01709D

33. Yong Liu#, Yuanfeng Li#, Linqi Shi*. Controlled drug delivery systems in eradicating bacterial biofilm-associated infections. Journal of Controlled Release, 2021, 329, 1102-1116. https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2020.10.038

 

2020

32. Yuxun Ding, Yingjin Xu, Wenzeng Yang, Pei Niu, Xue Li, Yidan Chen, Zhanyong Li, Yang Liu, Yingli An, Yong Liu*, Wenzeng Shen*, Linqi Shi*. Investigating the EPR Effect of Nanomedicines in Human Renal Tumors via Ex Vivo Perfusion Strategy. Nano Today, 2020, 35, 100970. https://doi.org/10.1016/j.nantod.2020.100970

31. Yuanfeng Li#Yong Liu#, Yijin Ren, Linzhu Su, Ang Li, Yingli An, Vincent Rotello, Zhanzhan Zhang, Yin Wang, Yang Liu, Sidi Liu, Jian Liu, Jon D Laman, Linqi Shi*, Henny C van der Mei*, Henk J Busscher. Coating of a Novel Antimicrobial Nanoparticle with a Macrophage Membrane for the Selective Entry into Infected Macrophages and Killing of Intracellular Staphylococci. Advanced Functional Materials 2020, 30, 2004942. https://doi.org/10.1002/adfm.202004942

30. Jing Yan, Rongying Zhu, Fan Wu, Ziyin Zhao, Huan Ye, Mengying Hou, Yong Liu*, Lichen Yin*. iRGD-reinforced, photo-transformable nanoclusters toward cooperative enhancement of intratumoral penetration and antitumor efficacy. Nano Research 2020, 13, 2706–2715. https://doi.org/10.1007/s12274-020-2913-7

29. Jing Yan, Qinghua Wu, Ziyin Zhao, Jianhua Wu, Huan Ye, Qiujun Liang, Zhuchao Zhou*, Mengying Hou, Xudong Li, Yong Liu*, Lichen Yin*. Light-assisted hierarchical intratumoral penetration and programmed antitumor therapy based on tumor microenvironment (TME)-amendatory and self-adaptive polymeric nanoclusters. Biomaterials 2020, 255, 120166. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2020.120166

28. Linzhu Su, Yuanfeng Li, Yong Liu*, Rujiang Ma, Yang Liu, Fan Huang*, Yingli An, Yijin Ren, Henny C van der Mei, Henk J Busscher*, Linqi Shi*. Antifungal‐Inbuilt Metal–Organic‐Frameworks Eradicate Candida albicans Biofilms. Advanced Functional Materials 2020, 30, 2000537. https://doi.org/10.1002/adfm.202000537

27. Chenglong Ge, Huan Ye, Fan Wu, Junliang Zhu, Ziyuan Song, Yong Liu*, Lichen Yin*. Biological Applications of Water-Soluble Polypeptides with Ordered Secondary Structures. Journal of Materials Chemistry B, 2020, 8, 6530-6547. https://doi.org/10.1039/D0TB00902D

26. Yuchen Wu, Shixian Lv, Yongjuan Li, Hua He, Yong Ji, Mingfeng Zheng*, Yong Liu*, Lichen Yin*. Co-delivery of dual chemo-drugs with precisely controlled, high drug loading polymeric micelles for synergistic anti-cancer therapy. Biomaterials Science, 2020, 8, 949-959. https://doi.org/10.1039/C9BM01662G

25. Chenglong Ge, Jiandong Yang, Shanzhou Duan, Yong Liu, Fenghua Meng, Lichen Yin*. Fluorinated α-Helical Polypeptides Synchronize Mucus Permeation and Cell Penetration toward Highly Efficient Pulmonary siRNA Delivery against Acute Lung Injury. Nano Letters 2020, 20, 1738-1746. https://doi.org/acs.nanolett.9b04957

24. Shuang Tian, Linzhu Su, Yong Liu, Jingjing Cao, Guang Yang, Yijin Ren, Fan Huang, Jianfeng Liu*, Yingli An, Henny C van der Mei*, Henk J Busscher*, Linqi Shi*. Self-targeting, zwitterionic micellar dispersants enhance antibiotic killing of infectious biofilms—An intravital imaging study in mice. Science Advances 2020, 6, eabb1112. https://doi.org/10.1126/sciadv.abb1112

 

2019

23. Rongying Zhu, Hua He, Yong Liu*, Desheng Cao, Jin Yan, Shanzhou Duan, Yongbing Chen*, Lichen Yin*. Biomacromolecules, 2019, 20, 2649-2656. https://doi.org/10.1021/acs.biomac.9b00428.

22.  Huan Ye, Yang Zhou, Xun Liu, Yongbing Chen*, Shanzhou Duan, Rongying Zhu, Yong Liu*, Lichen Yin*. Recent Advances on Reactive Oxygen Species (ROS)-Responsive Delivery and Diagnosis System. Biomacromolecules 2019, 20(7) 2441-2463. https://doi.org/10.1021/acs.biomac.9b00628

21. Yongjuan Li, Jian Hu, Xun Liu, Yong Liu*, Shixian Lv, Juanjuan Dang, Yong Ji*, Jinlin He, Lichen Yin*. Photodynamic therapy-triggered on-demand drug release from ROS-responsive core-cross-linked micelles toward synergistic anti-cancer treatment. Nano Research, 2019, 12(5), 999–1008. https://doi.org/10.1007/s12274-019-2330-y

20. Qiujun Liang, Fangfang Li, Yongjuan Li, Yong Liu*, Min Lan, Songhua Wu, Xuejie Wu, Yong Ji*, Rujing Zhang, Lichen Yin*. Self-Assisted Membrane-Penetrating Helical Polypeptides Mediate Anti-Inflammatory RNAi against Myocardial Ischemic Reperfusion (IR) Injury. Biomaterials Science, 2019, 7, 3717-3728. https://doi.org/10.1039/C9BM00719A

19. Hejin Shi#Yong Liu#, Rui Qu, Yuanfeng Li, Rujiang Ma*, Yingli An, Linqi Shi*. A facile one-pot method to prepare peroxidase-like nanogel artificial enzymes for highly efficient and controllable catalysis. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2019, 174, 352-359. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2018.11.021.

18. Yong Liu, Linqi Shi*, Linzhu Su, Henny C van der Mei, Paul C Jutte, Yijin Ren, Henk J Busscher*. Nanotechnology-based antimicrobials and delivery systems for biofilm-infection control. Chemical Society Reviews, 2019, 48(2), 428-446. https://doi.org/10.1039/C7CS00807D.

17. Yong Liu, Yuanfeng Li, Damla Keskin, Linqi Shi*. Poly (β‐Amino Esters): Synthesis, Formulations, and Their Biomedical Applications. Advanced healthcare materials, 2019, 8(2), 1801359. https://doi.org/10.1002/adhm.201801359

16. Linzhu Su, Yuanfeng Li, Yong Liu, Yingli An, Linqi Shi.* Recent advances and future prospects on adaptive biomaterials for antimicrobial applications. Macromolecular bioscience201919, 1900289. https://doi.org/10.1002/mabi.201900289

15. Gang Wu, Chang Li, Xiaoyu Liu, Juan Lv, Yuxun Ding, Yong Liu, Ying Liu, Fan Huang,* Linqi Shi,* Yingli An, Rujiang Ma.* Colloids and Surfaces B: Biointerfaces2019180, 376-383. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2019.05.003

14. Chang Li, Xiaoyu Liu, Yong Liu, Fan Huang, Gang Wu, Ying Liu, Zhanzhan Zhang, Yuxun Ding, Juan Lv, Rujiang Ma,* Yingli An, Linqi Shi.* Glucose and H2O2 dual-sensitive nanogels for enhanced glucose-responsive insulin delivery. Nanoscale, 2019, 11(18), 9163-9175. https://doi.org/10.1039/C9NR01554J.

13. Jingjing Cao, Yu Zhao, Yong Liu, Shuang Tian, Chunxiong Zheng, Chenhui Liu, Yan Zhai, Yingli An, Henk J Busscher, Linqi Shi*, Yang Liu*. ACS Macro Letters, 2019, 8 (6) 651-657. https://doi.org/10.1021/acsmacrolett.9b00142.

 

2018

12. Yong Liu, Yijin Ren, Yuanfeng Li, Linzhu Su, Yumin Zhang, Fan Huang, Jinjian Liu, Jianfeng Liu, Theo G van Kooten, Yingli An, Linqi Shi*, Henny C van der Mei*, Henk J Busscher. Nanocarriers with conjugated antimicrobials to eradicate pathogenic biofilms evaluated in murine in vivo and human ex vivo infection models. Acta biomaterialia, 2018, 79, 331-343. https://doi.org/10.1016/j.actbio.2018.08.038.

 

11. Chang Li, Fan Huang, Yong Liu, Juan Lv, Gang Wu, Ying Liu, Rujiang Ma,* Yingli An, Linqi Shi.* Nitrilotriacetic acid-functionalized glucose-responsive complex micelles for the efficient encapsulation and self-regulated release of insulin. Langmuir, 2018, 34(40), 12116-12125. https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.8b02574.

10. Yan Zhai, Henk J Busscher*, Yong Liu, Zhenkun Zhang, Theo G van Kooten, Linzhu Su, Yumin Zhang, Jinjian Liu, Jianfeng Liu, Yingli An, Linqi Shi*. Photoswitchable micelles for the control of singlet-oxygen generation in photodynamic therapies. Biomacromolecules 2018, 19(6), 2023-2033. https://doi.org/10.1021/acs.biomac.8b00085.

 

2017

9. Yong Liu, Henny C van der Mei*, Bingran Zhao, Yan Zhai, Tangjian Cheng, Yuanfeng Li, Zhenkun Zhang, Henk J Busscher, Yijin Ren, Linqi Shi*. Eradication of Multidrug‐Resistant Staphylococcal Infections by Light‐Activatable Micellar Nanocarriers in a Murine Model. Advanced Functional Materials, 2017, 27(44), 1701974. https://doi.org/10.1002/adfm.201701974.

8. Yuanfeng Li#Yong Liu#, Rujiang Ma, Yanling Xu, Yunliang Zhang, Baoxin Li, Yingli An, Linqi Shi. A G-quadruplex hydrogel via multicomponent self-assembly: formation and zero-order controlled release. ACS applied materials & interfaces, 2017, 9(15), 13056-13067. https://doi.org/10.1021/acsami.7b00957.

7. Chang Li, Gang Wu, Rujiang Ma*, Yong Liu, Ying Liu, Juan Lv, Yingli An, Linqi Shi*. Nitrilotriacetic acid (NTA) and phenylboronic acid (PBA) functionalized nanogels for efficient encapsulation and controlled release of insulin. ACS Biomaterials Science & Engineering, 2017, 4(6), 2007-2017. 


Powered by 耀哥 | Visits:6270
© 2023. Wenzhou Institute, UCAS